اجراى سقف کاذب راهروهاى تجارى – تاپ آیلند در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

شروع عملیات اجراى سقف کاذب راهروهاى بخش تجارى مجتمع تاپ آیلند قشم

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس