پیشرفت پروژه تاپ آیلند در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

تصاویر پیشرفت پروژه تاپ آیلند در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس