اجراى سقف کاذب – پیشرفت پروژه تاپ آیلند در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۷

شروع عملیات اجراى سقف کاذب راهروهاى بخش تجارى مجتمع تاپ آیلند قشم

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس