پیشرفت پروژه تاپ آیلند قشم مورخ ۹۸/۰۹/۰۳

نصب پله برقی های زیر زمین تجاری

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس